Luyện Thi JLPT N4 Miễn Phí Download

Luyện Thi JLPT N4 Miễn Phí Download

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các tập tin tải về miễn phí trình độ N4 kỳ thi Năng Lực Tiếng Nhật (JLPT).

Luyện Thi JLPT N4

Luyện Thi JLPT N4 Miễn Phí Download 日本語能力試験 公式問題集

Bài kiểm tra thực hành này dựa trên bài kiểm tra JLPT thực tế, vì vậy nó bao gồm đầy đủ các phần (từ vựng 語彙(ごい), ngữ pháp 文法(ぶんぽう), đọc hiểu 読解(どっかい), nghe 聴解(ちょうかい), cùng với thời gian được đề xuất cho mỗi phần. Những tập tin này chỉ đơn giản là một bản sao của JLPT, và không phải là một cuốn sách giáo khoa hướng dẫn để giúp bạn nghiên cứu bất kỳ phần cụ thể nào. Vì vậy, khi bạn sử dụng những tài liệu này, tốt nhất ( theo ý kiến của tôi ) hãy thiết lập và xử lý nó giống như khi bạn đang thực hiện bài kiểm tra JLPT thực tế.

Mẹo học: Hãy xem như đang thử nghiệm JLPT thực sự

Luyện Thi JLPT N4

Điều đó có nghĩa là không điện thoại, không có phiền nhiễu, không có đồ ăn nhẹ (ngoại trừ giữa giờ nghỉ) , và bạn sẵn sàng cung cấp cho nó tất cả thời gian của bạn.

Ghi nhớ, sức chịu đựng và mệt mỏi là một phần lớn của JLPT. Nếu bạn không thực hiện các điều kiện thời gian nghiêm ngặt của kỳ thi trước thời gian kiểm tra, bạn có thể không thể thực hiện được điều bạn muốn.

Các Tệp Luyện Thi JLPT N4

Dưới đây là tất cả các tệp bạn sẽ cần thực hiện bài kiểm tra thực hành N4. Tôi khuyên bạn nên in từng tệp, bằng cách này bạn có thể làm bài kiểm tra từ máy tính. Mặc dù bạn có thể sẽ cần phải sử dụng máy tính để nghe âm thanh cho phần nghe.

Đầu tiên, bạn nên tải xuống:

Đây là định dạng tương tự bạn sẽ sử dụng để gửi câu trả lời cuối cùng của mình trên JLPT.

Tiếp theo, đây là các tệp cho từng phần riêng lẻ. JLPT N4 được chia thành 3 phần, vì vậy bạn nên nghỉ ngơi giữa các phần này.

Phần 1 : Kiến thức ngôn ngữ (từ vựng)

Thời gian 30 phút

Phần 2 : Kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp / đọc hiểu)

Thời gian 60 phút

Phần 3 : Nghe

Thời gian 35 phút

Check kết quả kiểm tra

購入 Amazon JP

Luyện Thi JLPT N4 Miễn Phí Download 日本語能力試験 公式問題集

Bạn vẫn còn sống sau những phần thi này chứ ? Bạn đã làm như thế nào vậy ?

Thông tin kiểm tra và nguồn PDF gốc từ http://jlpt.jp/e/samples/sample12.html

日本語を勉強するの好きなのでこのホームページに自分の勉強のノートをみんなさんにシェアしたいです。みんなさん、日本語の勉強頑張ってください!