Ngữ Pháp N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-に沿って-ni-sotte-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『に沿って』Mẫu câu này được dùng nhiều khi muốn diễn tả ý “theo/dựa theo” sách hướng dẫn, trình tự, kế hoạch, nguyện vọng…để thực hiện một việc gì đấy.
Dựa theo/dựa trên…

Cách Dùng (使い方)

N に ✙ 沿って
N に ✙ 沿い
N に ✙ 沿った N

Ví Dụ (例文)に沿って

  1. 資料(しりょう)に沿って、ご説明(せつめい)いたします。

    Tôi sẽ giải thích theo tài liệu.

    Shiryou ni sotte, go setsumei itashimasu.

  2. 客様(きゃくさま)ひとりひとりのご希望(きぼう)に沿った旅行(りょこう)プランをお作りします。

    Lập kế hoạch du lịch dựa theo ước muốn của từng khách hàng.

    Okyakusama hitori hitori no gokibou ni sotta ryokou puran wo otsukuri shimasu.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2