Ngữ Pháp N2

jlpt-N2-ngữ-pháp-を中心に-wo-chuushin-ni-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『を中心に』Sử dụng khi thể hiện phạm vi của hành động,hiện tượng,trạng thái có trung tâm là một người hoặc vật nào đó.
Lấy N là trung tâm/đặc biệt/tập trung vào N…

Cách Dùng (使い方)

N を 中心に / 中心にして
N を 中心にした N
N を 中心として
N を 中心とした N

Ví Dụ (例文)を中心に

 1. 東京(とうきょう)を中心に関東地方(かんとうちほう)台風(たいふう)影響(えいきょう)で風が強くなっています。

  Do ảnh hưởng của cơn bão, gió đang trở nên mạnh hơn ở khu vực Kanto đặc biệt là Tokyo.

  Toukyou wo chuushin ni Kantouchihou wa taifuu no eikyou de kaze ga tsuyoku natteimasu.

 2. この店はスキー用品(ようひん)を中心としたスポーツ専門店(せんもんてん)です。

  Cửa hàng này là cửa hàng chuyên môn thể thao tập trung vào đồ trượt tuyết.

  Kono mise wa sukii youhin wo chuushin toshita supotsuu senmonten desu.

 3. この会は中村さんを中心としたボランティアグループです。

  Nhóm này là một nhóm tình nguyện viên với ông Nakamura là người đứng đầu.

  Kono kai wa nakamura san wo chuushin toshita borantia guruupu desu.

 4. 文法(ぶんぽう)を中心に勉強(べんきょう)したい。

  Tôi muốn học tập trung vào ngữ pháp.

  Bunpou wo chuushin ni benkyou shitai.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N2