Học Ngữ Pháp JLPT N4

jlpt-N4-ngữ-pháp-きっと-kitto-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『きっと』Phó từ này được dùng trong trường hợp người nói khá chắc chắn vào suy đoán của mình. Xác suất (suy đoán là đúng) nằm trong phạm vi từ mức độ rất cao cho đến mức độ tương đương với でしょう
Chắc chắn…

Cách Dùng (使い方)

Nは ✙ きっと

Ví Dụ (例文)きっと

  1. ミラーさんはきっと()ます。

    Anh Miler chắc chắn sẽ tới.

    Mira- san wa kitto kimasu.

  2. 明日(あした)きっと(あめ)でしょう。

    Ngày mai chắc sẽ mưa.

    Ashita wa kitto ame deshou.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N4