Ngữ Pháp N5

jlpt-N5-ngữ-pháp-ないでください-naide-kudasai-ý-nghĩa-ví-dụ

Ý Nghĩa (意味)

『ないでください』Mẫu câu này dùng khi muốn yêu cầu ai đó đừng làm một việc nào đó.
Xin đừng…/không…

Cách Dùng (使い方)

Vない ✙ ないでください

Ví Dụ (例文)ないでください

 1. わたしは元気(げんき)ですから、心配(しんぱい)ないでください

  Anh vẫn khỏe nên em đừng lo lắng.

  Watashi wa genki desu kara, shinpai shinnaide kudasai.

 2. ここで写真(しゃしん)()ないでください

  Xin đừng chụp ảnh ở đây.

  Koko de shashin wo toranaide kudasai.

 3. ここでゴミを()ないでください

  Xin đừng vứt rác ở đây.

  Koko de gomi wo sutenaide kudasai.

 4. コンピューターの電源(でんげん)()ないでください

  Xin đừng tắt nguồn máy vi tính.

  Konpyu-ta- no dengen wo kiranaide kudasai.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N5