Học Ngữ Pháp JLPT N4

Ý Nghĩa (意味)

『禁止形』Dùng để ra lệnh cho ai đó không được làm một hành vi nào đó.
Thể cấm chỉ

Cách Dùng (使い方)

Nhóm 1: 行きますー>行くな
Nhóm 2: 食べますー>食べるな
Nhóm 3: します ー>するな

Ví Dụ (例文)禁止形

 1. 授業(じゅぎょう)の時は、携帯電話(けいたいでんわ)使(つか)

  Trong giờ học không được dùng điện thoại.

  Jugyou no toki wa keitai denwa wo tsukau na.

 2. ここでゴミを()てる

  Không vứt rác ở đây.

  Koko de gomi wo suteru na.

 3. ビールを()

  Không uống bia nữa.

  Biiru wo nomu na.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N4