Ngữ Pháp N1

Ý Nghĩa (意味)

『くらいなら』Mẫu câu này được dùng khi người nói muốn diễn đạt ý thà làm việc gì đó ở vế sau còn hơn là thực hiện hành động ở vế phía trước.
Nếu…tốt hơn…

Cách Dùng (使い方)

Vる ✙ くらいなら
Vる ✙ ぐらいなら

Ví Dụ (例文)くらいなら

  1. そんなことをするくらいなら、死んだほうがましだ。

    Nếu làm cái việc như thế thì thà chết còn hơn.

    Sonna koto wo suru kurai nara, shinda houga mashida.

  2. 友達(ともだち)(きず)つけるくらいなら、自分が我慢(がまん)したほうがいい。

    Nếu làm tổn thương bạn bè thì thà bản thân nhịn còn tốt hơn.

    Tomodachi wo kizu tsukeru kurai nara, jibun ga gaman shita houga ii.

Danh Sách Ngữ Pháp JLPT N1